ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชิพ) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ในการทำงาน

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยปลูกฝังจิตสำนึกด้านความลอดภัย สอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

1.  งานส่งเสริมความปลอดภัย

2.  งานตรวจสอบความปลอดภัย

3.  งานสอบสวน และป้องกันอุบัติเหตุ

4.  งานซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ

5.  งานด้านเอกสารส่งรายงานต่าง ๆ  ให้ส่วนราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทำงาน
 4. กรณีที่จบสาขาอื่น ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ
 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 5. ใบผ่านงาน(ถ้ามี)
 6. สำเนาการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 038589252-3 ต่อ, 110